1.1 Indgåelse af aftalen. Disse vilkår er gældende for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer af produkter og installation samt tilhørende serviceydelser fra Tc-Go til privatkunder, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og Tc-Go. Vilkårene findes på Tc-Go’s hjemmeside og accepteres i forbindelse med ethvert køb ved at klikke i afkrydsningsrubrikken. Ved uoverensstemmelse mellem en konkret skiftlig aftale og disse almindelige vilkår, har den konkrete aftales vilkår forrang.

2.1 Levering af fysiske produkter. Ved levering af fysiske produkter (antennesystemer og tilbehør hertil) anses levering for sket, når der er kvitteret for modtagelse, ligesom risikoen for produktets hændelige undergang overgår til kunden på dette tidspunkt.  Levering af data sker på særskilte vilkår, ”Vilkår for privatkunder”, der findes på www.TcGo.dk. Opmærksomheden henledes på, at Tc-Go bevarer ejendomsretten til det specifikke telefonnummer, der er knyttet til sim-kortet og dataleveranceaftalen.

2.2 Leveringstidspunkt. Det i aftalen (ordrebekræftelsen) anførte leveringstidspunkt er vejledende. Tc-Go kan ændre dette uden forudgående varsel, eksempelvis på grund af forsinkelse af en leverance fra en underleverandør eller samarbejdspartner. Kunden kan ikke rejse krav mod Tc-Go som følge af forsinket levering, uanset årsagen til forsinkelsen.

2.3 Gennemførelse af installationen. Installation foretages indenfor normal arbejdstid (mandag - fredag kl. 8:00 - 16:00) af den af Tc-Go valgte samarbejdspartner. Hvis kunden ønsker installation udenfor normal arbejdstid eller hvis det af kunden ønskede leveringstidspunkt nødvendiggør at installation foretages udenfor normal arbejdstid, betaler kunden herfor i henhold til særskilt aftale med Tc-Go’s samarbejdspartner. Skulle kunden ikke overholde indgået aftale omkring installationstidspunkt faktureres 1.200,00 + moms. Kunden er forpligtet til at give Tc-Go og selskabets samarbejdspartnere adgang til de faciliteter, som efter disses skøn er nødvendige for at gennemføre installationen med tilhørende funktioner. Tc-Go foretager installationen via sine lokale samarbejdspartnere, som er installatører med faglig uddannelse og erfaring indenfor antennesystemer generelt. Installationen omfatter: Kontrolmåling, opsættelse af antenne med beslag, føring af kabel fra antenne udendørs til router indendørs, montering af router, aktivering af sim-kort, test af anlæggets funktion. Kunden forestår selv og afholder selv udgifter ved eventuelle bygningsreparationer, eksempelvis maling, pudsning, tapetsering, som er følger af omhyggeligt udførte nødvendige installationsarbejder.

3.1 Vedligeholdelse. Kunden er til enhver tid forpligtet til forsvarlig omgang med de leverede produkter, herunder til opbevaring under passende temperatur- og fugtforhold samt at opretholde den placering, som er sket ved installationen. Kunden skal til enhver tid følge Tc-Go’s eller selskabets samarbejdspartneres anvisninger i forbindelse med service, fejlretning eller opgradering af det leverede. I modsat fald bortfalder garantien på de leverede produkter og systemets funktion, ligesom reklamationsretten (der følger af Købeloven) kan fortabes eller reduceres. Købelovens mangelsregler finder anvendelse.

3.2 Overdragelse af aftaler. Kunden kan – med Tc-Go’s forudgående skriftlige samtykke overdrage såvel de leverede produkter, som de indgåede aftaler til tredjemand. Det er en betingelse at denne tredjemand indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser overfor Tc-Go. Tc-Go er til enhver tid berettiget til at overdrage alle sine rettigheder og forpligtelser ifølge aftalen og abonnementer til en eller flere tredjemænd.

4.1 Priser og betaling. Alle priser er inklusive moms, medmindre andet udtrykkeligt anføres. Produkterne leveres fragtfrit til kundens adresse, medmindre udtrykkeligt andet aftales (eks. ”ikke-brofaste” øer). Betaling sker ved bestilling af produkterne via Tc-Go’s hjemmeside. Beløbet reserveres på kundens betalingskort og trækkes først, når installation – herunder kontrolmåling og test af systemet – er faktisk er gennemført. Hvis kunden ønsker en finansieret løsning af købet, kan dette ske hos Basisbank som Tc-Go hat indgået en samarbejdsaftale om finansiering med. Se www.Basisbank.dk

5.1 Fortrydelsesret. Tc-Go yder fortrydelsesret til kunder i overensstemmelse med Forbrugeraftaleloven. Kunden har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse indenfor 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage fra produkternes installation hos kunden, respektive produkternes fysiske levering til kundens adresse. For at fortryde skal kunden meddele dette til Tc-Go dette på utvetydig måde. Dette kan ske ved brev, pr. e-mail til hej@tcgo.dk . Opmærksomheden henledes på, at kunden ikke kan fortryde selve installationen af antennen med tilhørende udstyr, når den er udført, jf. Forbrugeraftaleloven § 18, stk.2, nr.2. Virkningen heraf er, at kunden ikke får denne del af prisen retur ved udnyttelsen af retten til at fortryde selve købet af antennen med tilhørende udstyr.

5.2 Virkninger af at fortryde.

5.2.1. Tilbagebetaling. Tc-Go returnerer alle betalinger modtaget fra kunden, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af kundens valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som Tc-Go tilbyder). Returnering sker uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor meddelelsen om fortrydelse blev modtaget af Tc-Go. Der gennemføres tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som kunden benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre kunden udtrykkelig har samtykket i en anden tilbagebetalingsmåde. Under alle omstændigheder pålægges kunden ingen former for gebyrer, som følge af tilbagebetalingen.

 5.2.2. Returnering af produkter. Kunden skal returnere de modtagne produkter til den samarbejdspartner (lokal installatør), der leverede produkterne til kunden. Tilbagelevering kan ske ved fysisk aflevering eller pr. post/fragtfører. Kunden skal afholde de direkte omkostninger i forbindelse med tilbagelevering af produkterne. Tilbagelevering skal ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor fortrydelsesretten blev udnyttet. Fristen er overholdt, hvis kunden returnerer produkterne inden udløbet af de 14 dage.

6.1 Ansvarsbegrænsning. Tc-Go er ansvarlig for skader påført kunden i henhold til dansk rets almindelige regler herom (culpa ansvar). Tc-Go er ansvarsfri i tilfælde af force majeure, forudsat at Tc-Go giver kunden meddelelse om begivenhedens indtræden og varighed. Kunden skal tåle udskydelse af leverancen som følge af force majeure i op til tre måneder. Ved force majeure forstås bl.a., men ikke begrænset hertil, krig, omfattende uroligheder eller folkelig opstand, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, brand, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, generel vareknaphed, restriktioner på drivkraft, mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører.

Dækning og hastighed afhænger af bl.a. fysisk placering, antal brugere, masteplacering og eventuelle dækningsmæssige hindringer. Ved installationen af antennen og tilhørende udstyr, har Tc-Go’s Partner foretaget en dækningsmåling til konstatering af, at der er tilstrækkelig dækning til at opnå mobilt bredbånd på adressen. Tc-Go er ikke ansvarlig for teleselskabernes ændringer i dækningsomfang, herunder flytning eller nedlæggelse af telemaster og ændringer i signalstyrke. Det er muligt at orientere sig om Tc-Go’s teoretiske dækning via dækningskortet, som findes på www.Tc-Go.dk.

 

7.1 Ændringer i Almindelige salgs- leveringsbetingelser. Tc-Go kan foretage mindre ændringer i disse vilkår med 1 måneds varsel. Væsentlige ændringer kan kun foretages med 3 måneders varsel.

8.0 Løsning af tvister.  Kunden har reklamationsret i overensstemmelse med Købeloven og de rettigheder, der følger af Forbrugeraftaleloven. Tc-Go behandler alle henvendelser, herunder klager, så hurtigt, som det med rimelighed kan forventes under hensyn til klagens karakter og de oplysninger, der er nødvendige at indhente for en forsvarlig og grundig sagabehandling. De uoverensstemmelser, der ikke kan løses ved almindelig behandling, afgøres ved domstolene i henhold til dansk ret. Glostrup Ret er aftalt værneting i sager, som Tc-Go måtte anlægge mod kunden.

17. februar 2016